Onderzoek naar lezen, leesbevordering en literatuureducatie

Voorlezen

-> Kinderen profiteren van voorlezen voor hun taal- en leesvaardigheid en schoolloopbaan. Het is met name de boekentaal die hiervoor verantwoordelijk is.

-> Ouders en andere leesopvoeders doen er goed aan met voorlezen te beginnen in de babytijd, en dit te continueren in de leeftijd van de basis- en middelbare school.

-> De winst van voorlezen groeit als het verhaal herhaald wordt voorgelezen, is voorzien van illustraties en als voorlezers de interactie zoeken, bijvoorbeeld door vragen te stellen of naar de tekst te wijzen

-> Boeken die met vragen uitnodigen tot interactie, zorgen voor meer dialoog tussen ouder en kind.

-> Kinderen die voorlezen aan een hond, profiteren hiervan voor hun leesvaardigheid.

Boost voor taal en lezen

Baby’s, peuters, kleuters en beginnende basisscholieren die door hun ouders worden voorgelezen, ontwikkelen een voorsprong in hun taal- en leesontwikkeling. Een meta-analyse van 33 studies toont aan dat voorlezen een ‘middelgroot’ positief effect (d=0,59) uitoefent op de taal- en leesvaardigheid. Voorlezen kan 8% verklaren van de verschillen tussen kinderen in de taalontwikkeling, ontluikende geletterdheid en leesvaardigheid (Bus et al., 1994).

Kinderen die van jongs af aan worden voorgelezen, nemen ook een voorsprong in hun cognitieve, sociaal-emotionele, lichamelijke en creatieve ontwikkeling (Murray & Egan, 2014Millenium Cohort Study, 2010; Kalb & Ours, 2013). Voorlezen hangt tot slot samen met minder verstorend gedrag door het kind en een minder strenge opvoeding door de ouders (Jimenez et al., 2019).

Voorlezen stimuleert ook de schoolprestaties. Het betaalt zich vooral uit voor de eerste jaren van het taal- en leesonderwijs. Kinderen die thuis in aanraking zijn geweest met letters en woorden, hebben hier baat bij voor het leren lezen (Bus et al.,1994). De effecten reiken ten minste tot het eind van de basisschool. Dan lopen kinderen die als kleuter zijn voorgelezen nog altijd voor op leesvaardigheid en bredere cognitieve vaardigheden (Kalb & Ours, 2013).

De verworvenheden van voorlezen zijn zichtbaar in de hersenstructuur. Peuters en kleuters die vaak worden voorgelezen, vertonen meer activiteit in de hersengebieden voor visuele verbeelding en tekstbegrip (Hutton et al., 2015).

Alle kinderen profiteren in dezelfde mate van voorlezen. Het maakt niet uit hoe hoog het opleidingsniveau of de sociale status van ouders is. Evenmin doet de moedertaal die zij thuis spreken ertoe (Bus et al., 1994; National Early Literacy Panel, 2008). Voorlezen biedt specifieke voordelen voor temperamentvolle kinderen, die snel huilen, geïrriteerd raken en afgeleid zijn. Het brengt hen rust en verbetert de interactie tussen ouder en kind (Van den Berg & Bus, 2015).

Voorlezen heeft invloed op verschillende onderdelen van de taal- en leesvaardigheid. Kinderen leren een boek vasthouden, letters herkennen en de relatie tussen gesproken en geschreven woorden. Ook geeft voorlezen een impuls aan het ontwikkelen van het fonologisch bewustzijn, de mondelinge vaardigheden, de groei van de woordenschat, het verhaalbegrip en een positieve attitude tegenover het lezen (Duursma, 2008).

Het is vooral het rijke, veelzijdige en complexe taalgebruik in boeken dat bijdraagt aan de effecten van voorlezen (Duursma, 2008; Rodriguez et al., 2009). Als ouders vanaf de geboorte dagelijks één boekje voorlezen, komen kinderen in de eerste vijf levensjaren naar schatting met bijna 300.000 extra woorden in aanraking. Als ouders vijf boekjes per dag voorlezen, zijn dit er bijna anderhalf miljoen (Logan et al., 2019). In prentenboeken komen 1,7 keer zoveel verschillende woorden voor als in de gesprekken die ouders met hun kinderen voeren (Montag, Jones & Smith, 2015). De kans dat een kind een nieuw, ‘zeldzaam’, woord leert tijdens het voorlezen is drie keer zo groot als tijdens een gesprek tussen ouder en kind (Massaro, 2017).

Een vroege start loont en verdient vervolg

Het geniet de voorkeur om vroeg te beginnen met voorlezen. Hoe jonger kinderen zijn als hun ouders van start gaan met het voorleesverhaal, hoe groter hun woordenschat op 2-jarige leeftijd (Debaryshe, 1993). Baby’s die worden voorgelezen, lopen op een leeftijd van 15 maanden voor in hun taalontwikkeling, en breiden deze voorsprong vervolgens verder uit (Van den Berg & Bus, 2015). Baby’s die meer dan 10 minuten per dag worden voorgelezen, hebben een 2,5 keer zo grote kans om met een voldoende woordenschat aan school te beginnen (Farrant & Zubrick, 2013).

Het voorlezen van baby-tastboekjes lokt meer talige geluiden uit dan het spelen met poppen of speelgoed. 1-jarigen produceren bij deze activiteit meer klinker-tonen en meer combinaties van klinkers en medeklinkers. Dit komt zowel door de boekentaal als door de interactie. Moeders reageren namelijk taliger op het talige gebrabbel van hun baby. Ze imiteren het ‘ba-ba’ of breiden het zelfs uit tot ‘bal’. Waarschijnlijk denken ze dat hun kind probeert te praten, en passen ze hun reactie daarop aan, om (bewust of onbewust) de taalontwikkeling te stimuleren (Gros-Louis, West & King, 2016).

Tijdens het voorlezen is het taalgebruik van ouders, wat betreft vocabulaire en grammatica, diverser en complexer dan tijdens andere gesprekjes met het kind. Kinderen die al jong worden voorlezen, hebben daar op school profijt van. Op 7- tot 10-jarige leeftijd hebben zij gemiddeld een rijkere woordenschat, een sterker leesbegrip en een hogere leesmotivatie (Demir-Lira et al., 2019).

Op de basisschool kan voorlezen ook stimulerend werken. Kinderen in klassen waarin regelmatig wordt voorgelezen, gaan in de loop van het schooljaar sterker vooruit in leesfrequentie dan kinderen in klassen waarin dit niet gebeurt (Van der Sande et al., 2019). Op de middelbare school kan interactief voorlezen resultaat sorteren. Jongeren gaan sterker vooruit in woordenschat, leesvaardigheid en leesmotivatie als de docent voorleest dan wanneer zij zelf (stil) lezen (Olagbaju & Babalola, 2020). Tegelijkertijd denken de leerlingen de informatie dieper te kunnen onthouden dankzij het zelf (stil) lezen (Reed et al., 2014).

Het nut van herhaling

Het resultaat van voorlezen groeit als er vormen van herhaling zijn. Dat is het geval als hetzelfde verhaal meerdere keren wordt voorgelezen, of wanneer dezelfde woorden meermaals voorkomen in de tekst. Herhaling zorgt er niet alleen voor dat kinderen méér woorden leren, maar ook dat hun begrip van de woorden diepgaander is (Damhuis, 2014).

De steun van illustraties

Veel kinderboeken zijn uitgerust met prenten en illustraties. Deze geven extra informatie in de vorm van visuele details, en fungeren zo als ondersteuning voor het voorgelezen verhaal. Jonge kinderen kunnen daardoor moeilijke, onbekende woorden beter onthouden en het verhaal beter begrijpen. Prenten bieden in het bijzonder hulp als tekst en beeld dichtbij elkaar staan – zowel in de ruimte (op dezelfde pagina) als in de tijd (in de chronologie van het verhaal). Dat maakt het voor kinderen gemakkelijker om de verbale en de non-verbale informatie te integreren (Sadoski & Paivio, 2004).

Interactief voorlezen geeft extra impuls

Voorlezers die de interactie zoeken met het kind, geven de taal- en leesvaardigheid een extra impuls. Kinderen die vragen krijgen over afbeeldingen, karakters en gebeurtenissen in het verhaal, boeken blijkens een meta-analyse van 38 studies meer vooruitgang op hun woordenschat dan kleuters die zonder interactie worden voorgelezen (Flack, Field & Horst, 2018). Uit een meta-analyse van zestien studies blijkt bovendien dat het positieve effect van interactief voorlezen groter is als kinderen jonger zijn (2 tot 4 jaar in plaats van 5 tot 6 jaar) en een beperkt risico lopen op taal- en leesachterstanden (Mol, 2010).

Dat risicokinderen minder profiteren komt mogelijk door hun ouders, die vaak taalproblemen hebben. Hierdoor zijn zij minder goed in staat om een gesprek rond het verhaal te voeren. Risicokinderen blijken wel gebaat bij interactief voorlezen door de leerkracht op de peuterspeelzaal, kleuterschool of onderbouw van de basisschool. Dit heeft blijkens een meta-analyse van 31 studies een klein effect op kennis van printconventies en een middelgroot effect op woordenschat, zowel voor peuters als voor kleuters (Mol, 2010; Swanson et al., 2011).

Interactief voorlezen op school werkt optimaal in kleine groepen van één tot drie kinderen. Dit genereert meer vragen, reacties en commentaar dan interactief voorlezen voor de hele klas (vijftien kinderen of meer) (Morrow & Smith, 1990). Docenten die hetzelfde boek herhaald voorlezen stimuleren het begrip. Dit is ook het geval als zij moeilijke woorden uitleggen (bijvoorbeeld met behulp van synoniemen) (Swanson et al., 2011).

Vragen stellen: van makkelijk naar moeilijk

Er zijn verschillende manieren om vragen te stellen in een voorleessessie. Voorlezers kunnen beschrijvende vragen stellen, gericht op het halen van feitelijke informatie uit de tekst (bijvoorbeeld de naam van een personage). Daarnaast zijn meer analytische vragen mogelijk, gericht op het leggen van verbanden en het maken van inferenties (bijvoorbeeld het karakter van een personage). Bovendien kunnen deze vraagvarianten tijdens of na afloop van het verhaal worden gesteld (Shealy & Cook, 2009).

Peuters leren dankzij deze manieren van vragen stellen meer nieuwe woorden dan kinderen die zonder vragen worden voorgelezen. Het doet er voor het effect niet toe of de vragen beschrijvend of analytisch zijn, en evenmin of ze tijdens of na afloop gesteld worden. Wel helpt het om te beginnen met makkelijke, beschrijvende vragen over nieuwe woorden, en deze gedurende de sessie moeilijker, analytischer te maken. Peuters zijn dan na afloop beter in staat om deze woorden te reproduceren (Shealy & Cook, 2009).

Naar de tekst wijzen helpt

Kinderen kijken tijdens het voorlezen uit zichzelf nauwelijks naar de geschreven tekst. Daarom kunnen voorlezers er expliciet naar verwijzen, met opmerkingen en hand- en armgebaren. Kinderen beginnen hun schoolcarrière dan met een grotere kennis van geschreven taal. Zelfs na twee schooljaren profiteren ze nog, in vergelijking met een ‘gewone’ voorleesgroep: op technisch lezen, spelling en tekstbegrip (Piasta et al., 2012).

Ingebouwde vragen stimuleren dialoog

Prenten- en kinderboeken kunnen worden voorzien van ingebouwde vragen, zoals ‘Wat zal er nu met Ekster gebeuren?’ of ‘Waarom is Eend verdrietig?’ Deze vragen helpen voorlezers om de interactie te zoeken met het kind. In voorleessessies met dergelijke boeken is sprake van een rijkere dialoog. Er worden meer uitingen gedaan door zowel de ouder als door het kind. Daarnaast doen kinderen meer voorspellingen over het verdere verloop van het verhaal en geven ze meer verklaringen of uitleg bij gebeurtenissen. Ze profiteren niet voor hun begrip van het verhaal. Wel lezen ouders ook na de interventie interactiever voor (De Koning et al., 2018).

Voorlezen aan hond vergroot leesvaardigheid

Kwispellezen is een in Nederland ontwikkelde interventie waarin kinderen voorlezen aan een hond. Het idee is dat het huisdier hen op hun gemak stelt en hun zelfvertrouwen vergroot. Hierdoor kunnen de voorlezers, in het bijzonder degenen met taalachterstanden, werken aan hun leesvaardigheid.

Een tien weken durende interventie in het buitenland blijkt het voorspelde effect te sorteren. Kinderen uit groep 5 die voorlezen aan een hond, doen dit sneller en accurater dan kinderen die voorlezen aan een volwassene of aan een teddybeer. Daarnaast begrijpen ze de verhalen beter. Het positieve effect op het leesbegrip is er in het bijzonder voor jongens, die over het algemeen minder vaardig zijn in lezen (Le Roux, Swartz & Swart, 2014).

Dit is vooralsnog de enige studie naar voorlezen aan honden met een experimenteel ontwerp. Verder onderzoek is nodig om met zekerheid uitspraken te kunnen doen over het effect van deze interventie (Hall, Gee & Mills, 2016).