Onderzoek naar lezen, leesbevordering en literatuureducatie

Welke kinderen zijn goed in lezen?

-> Jongeren op de havo en het vwo boeken sterkere leesprestaties dan jongeren op de andere opleidingstypen. Het risico op laaggeletterdheid komt vrijwel uitsluitend voor op het vmbo.

-> Meisjes zijn leesvaardiger dan jongens. Dit is op de basis- en middelbare school het geval, en gaat op voor de meeste taal- en leesonderdelen.

-> Kinderen van lager opgeleide ouders zijn minder vaardig in lezen. Vergeleken met kinderen van hoger opgeleide ouders zijn hun kansen om een vaardige lezer te worden sinds 2003 gedaald.

-> Kinderen met een migratieachtergrond zijn minder vaardig in lezen. Dit komt vooral door hun sociaal-economische status en doordat ze op scholen met veel kinderen van lager opgeleide moeders zitten.

-> Kinderen die thuis een andere taal spreken dan het Nederlands, zijn minder vaardig in lezen.

-> De keuze voor een school is in Nederland sterk bepalend voor de leesvaardigheid. 

-> Het technisch lezen wordt vooral bepaald door de kwaliteit van de instructie.

Kloof in leesvaardigheid tussen onderwijsniveaus

In groep 8 zijn de verschillen in taal- en leesvaardigheid tussen leerlingen enorm. De meest vaardige lezers stromen door naar de middelbare school met een vwo-advies op zak. De minst vaardige lezers gaan naar het praktijkonderwijs en de basisberoepsgerichte stroming van het vmbo. Dat kinderen met een ander advies voor het voortgezet onderwijs minder sterk presteren, betreft lezen (met de vaardigheden begrijpend lezen, opzoeken en samenvatten) en taalverzorging (met de vaardigheden spelling, interpunctie en grammatica) (College voor Toetsen en Examens, 2019).

Leesprestaties groep 8, naar advies voortgezet onderwijs

In procenten dat referentieniveau 2F behaalt voor lezen

Leesprestaties groep 8, naar advies voortgezet onderwijs

In procenten dat referentieniveau 2F behaalt voor taalverzorging

Gedurende het voortgezet onderwijs blijven de verschillen in leesvaardigheid bestaan. De kloof binnen het vmbo is het grootst: 15-jarige leerlingen op vmbo gemengde en theoretische leerweg halen gemiddeld tachtig punten meer in PISA dan hun leeftijdsgenoten op vmbo basisberoeps. Alle vmbo-niveaus zitten onder het gemiddelde voor Nederlandse leerlingen. Havisten en vwo’ers scoren bovengemiddeld. De leesprestaties op alle opleidingstypen gaan tussen 2015 en 2018 achteruit, behalve op het praktijkonderwijs. Het is onbekend of deze dalingen significant en dus ‘betekenisvol’ zijn (Gubbels et al., 2019).

Leesvaardigheid 15-jarigen, naar opleidingstype

In gemiddelde scores

Veel zwakke lezers op het vmbo

Het risico op laaggeletterdheid komt vrijwel uitsluitend voor op de lagere opleidingstypen. Aanvullende analyses van het PISA-onderzoek laten zien dat ten minste tweederde van de 15-jarigen in het praktijkonderwijs en de basisberoepsgerichte stroming van het vmbo scoort op het laagste niveau van leesvaardigheid. Op vmbo kaderberoeps gaat het om bijna de helft, op vmbo gemengde en theoretische leerweg om bijna een kwart. Tussen 2015 en 2018 is het aantal zwakke lezers op het vmbo significant en dus ‘betekenisvol’ toegenomen. Hetzelfde gaat op voor de havo en het vwo. Terwijl deze schoolniveaus voorheen vrijwel geen zwakke lezers kenden, zijn dit er in 2018 respectievelijk 5% en 1% (Gubbels et al., 2019, ongepubliceerde analyse). Zwakke lezers beperken zich over het algemeen tot het opzoeken van noodzakelijke informatie en het lezen van verplichte teksten op school. Ze lezen nauwelijks fictie-boeken (Kordes, Feenstra, Partchev, Feskens & De Graaf, 2012).

Zwakke lezers 15-jarigen, naar opleidingstype

In procenten

Jongens zijn minder leesvaardig

Meisjes zijn in het basis- en voortgezet onderwijs sterkere lezers dan jongens. Ze scoren op 10-jarige leeftijd tien punten hoger in het PIRLS-onderzoek en op 15-jarige leeftijd 29 punten hoger in het PISA-onderzoek. Het sekseverschil is significant en dus ‘betekenisvol’. Bij basisscholieren is de kloof in Nederland kleiner dan in de meeste andere landen, terwijl deze bij middelbare scholieren ongeveer even groot is (Expertisecentrum Nederlands, 2017; Gubbels et al., 2019). Nederlandse meisjes lopen omgerekend ongeveer een heel schooljaar voor op jongens (Eurydice, 2011). Jongens lopen bovendien een groter risico om laaggeletterd te worden. Aanvullende analyses van het PISA-onderzoek laten zien dat 29% van de jongens presteert op het laagste niveau voor leesvaardigheid, waar het 19% van de meisjes betreft  (Gubbels et al., 2019, ongepubliceerde analyse).

Tussen 2001 en 2011 groeiden 10-jarige meisjes en jongens naar elkaar toe in leesvaardigheid. In 2016 werd het verschil voor het eerst weer groter (Expertisecentrum Nederlands, 2017). Het sekseverschil op 15-jarige leeftijd is doorheen de jaren ongeveer even groot gebleven. In 2018 daalden de leesprestaties van zowel jongens als meisjes significant en dus ‘betekenisvol’ ten opzichte van voorgaande metingen (Gubbels et al., 2019).

Trend in leesvaardigheid 10-jarigen, naar sekse

In gemiddelde scores

Trend in leesvaardigheid 15-jarigen, naar sekse

In gemiddelde scores

10-jarige meisjes zijn vaardiger dan jongens in beide begripsprocessen in PIRLS: het verwerken van informatie en het maken van inferenties, alsmede het interpreteren, integreren en evalueren van informatie (Expertisecentrum Nederlands, 2017). 15-jarige meisjes doen het beter op alle drie de onderdelen: het opzoeken van informatie, het begrijpen van teksten en het evalueren en reflecteren op teksten (Gubbels et al., 2019).

De seksekloof wordt breder met het ouder worden. Voor een 10-jarig meisje is het 1,4 keer zo waarschijnlijk dat ze een vaardige lezer is. Op 15-jarige leeftijd is deze kans gestegen naar 1,6 keer (Eurydice, 2011). De seksekloof bestaat met name onder zwakke lezers. De verschillen tussen jongens en meisjes in het praktijkonderwijs en op het vmbo zijn groter dan op de havo en het vwo (Stoet, 2013). Daarnaast tekent de kloof zich vooral af onder kinderen uit migrantgezinnen (Dronkers & Kordner, 2014). De seksekloof bestaat al minstens honderd jaar: er is dus geen sprake van een ‘jongenscrisis’ (Voyer & Voyer, 2014).

Meisjes vaardiger in meeste taalonderdelen

Meisjes presteren in groep 8 beter dan jongens op lezen (met de vaardigheden begrijpend lezen, opzoeken en samenvatten) en taalverzorging (met de vaardigheden spelling, interpunctie en grammatica) (College voor Toetsen & Examens, 2017; Cito, 2018). De leesprestaties van beide seksen dalen van 2016 op 2017, maar de daling bij jongens is groter dan bij meisjes (Inspectie van het Onderwijs, 2018). Meisjes presteren tevens beter op woordenschat. Bovendien zijn ze vaardiger in interpreterend en studerend lezen (Cito, 2014).

Leesprestaties groep 8, naar sekse

In procenten dat referentieniveau 2F behaalt voor lezen

Leesprestaties groep 8, naar sekse

In procenten dat referentieniveau 2F behaalt voor taalverzorging

Het sekseverschil ontstaat waarschijnlijk tijdens de vroeg- en voorschoolse periode. In Amerikaans onderzoek zijn er op leeftijden van 14, 24 en 36 maanden verschillen gevonden in taalbegrip en woordenschat, in het voordeel van meisjes (Rodriguez et al., 2009).

Seksekloof kleiner voor digitaal lezen

Jongens hebben op digitaal lezen een kleinere achterstand dan op lezen van papier. Bij zestien deelnemende landen aan een aanvullende PISA-enquête, waar Nederland niet bij hoort, scoren 15-jarige meisjes gemiddeld 24 punten hoger. Voor het lezen van papier is het verschil 38 punten. Jongens zijn, in vergelijking met andere taalonderdelen, relatief vaardig in online zoeken en navigeren. Overigens hangen de twee vormen van geletterdheid sterk met elkaar samen: hoe vaardiger in lezen van papier, hoe vaardiger in digitaal lezen (PISA in Focus, 2012; OECD, 2015).

Kind met hoger opgeleide ouders is meer vaardige lezer

Groep 8-leerlingen met lager opgeleide ouders presteren zwakker op lezen en taalverzorging dan kinderen met middelbaar en hoger opgeleide ouders (Inspectie van het Onderwijs, 2018). ‘Lezen’ omvat de vaardigheden begrijpend lezen, opzoeken van informatie en samenvatten, ‘taalverzorging’ de vaardigheden spelling, interpunctie en grammatica (Cito, 2018). Ook in het interpreterend en studerend lezen zijn groep 8-leerlingen met lager opgeleide ouders minder vaardig. Deze verschillen bestaan al in groep 4 en 5, alleen zijn ze daar geringer (Cito, 2014). Basisscholen waarop hoofdzakelijk leerlingen uit hoger opgeleide gezinnen zitten, boeken eveneens betere leesprestaties (Inspectie van het Onderwijs, 2018; Cito, 2018).

Op 15-jarige leeftijd boeken kinderen van hoger opgeleide ouders de sterkste leesprestaties, gevolgd door respectievelijk kinderen van middelbaar opgeleide ouders en kinderen van lager opgeleide ouders. De voorsprong die kinderen van hoger en middelbaar opgeleide ouders hebben op kinderen met lager opgeleide ouders is tussen 2003 en 2018 significant en dus ‘betekenisvol’ gegroeid (Gubbels et al., 2019). Dit suggereert dat de kloof in leesvaardigheid voor het ouderlijk opleidingsniveau zich verbreedt. Een verdiepende analyse bevestigt dat kinderen van lager opgeleide ouders tussen 2003 en 2018 minder sterke kansen hebben gekregen om uit te groeien tot een vaardige lezer. Als rekening wordt gehouden met de aanwezigheid van ouderlijke hulpbronnen in huis, zoals klassieke literatuur, een computer, en een plek om aan te leren en te studeren, versmalt de kloof. Dit is in het bijzonder bij meisjes het geval. Dergelijke hulpbronnen vergroten de kans van kinderen van lager opgeleide ouders, en vooral van meisjes, om uit te groeien tot een vaardige lezer (Aalders et al., 2020).

Leesvaardigheid 15-jarigen, naar opleidingsniveau ouders

In gemiddelde scores

Kind van in Nederland geboren ouders is meer vaardige lezer

Groep 8-leerlingen zonder migratieachtergrond zijn leesvaardiger dan kinderen met een migratieachtergrond. Zij presteren sterker op zowel lezen (begrijpend lezen, opzoeken van informatie en samenvatten) als taalverzorging (spelling, interpunctie en grammatica). Ook zijn ze vaardiger in interpreterend en studerend lezen. Het verschil betreft niet-westerse migranten van de eerste en tweede generatie en, in mindere mate, westerse migranten van de eerste generatie. Westerse migranten van de tweede generatie presteren nagenoeg even sterk als kinderen zonder migratieachtergrond (Inspectie van het Onderwijs, 2018; Cito, 2018; Cito, 2014). Basisscholen waarop hoofdzakelijk leerlingen uit migrantgezinnen zitten, boeken eveneens minder sterke leesprestaties (Inspectie van het Onderwijs, 2018).

Dit verschil blijft bestaan op de middelbare school. Op 15-jarige leeftijd presteren kinderen met een migratieachtergrond minder sterk op leesvaardigheid. Dit geldt zowel voor leerlingen uit de eerste als tweede generatie. Leerlingen uit de tweede generatie presteren sterker op leesvaardigheid dan leerlingen uit de eerste generatie (OECD, 2019). Jongeren met een migratieachtergrond lopen bovendien een groter risico om laaggeletterd te worden. Aanvullende analyses van het PISA-onderzoek laten zien dat 35% van de 15-jarigen met een migratieachtergrond presteert op het laagste niveau voor leesvaardigheid, terwijl het 19% van de 15-jarigen zonder migratieachtergrond betreft (Gubbels et al., 2019, ongepubliceerde analyse).

De kloof voor migratieachtergrond is tussen 2003 en 2018 gegroeid, en dit betreft in het bijzonder jongens. Dit betekent dat kinderen met een migratieachtergrond, en vooral de jongens, minder sterke kansen hebben gekregen om uit te groeien tot een vaardige lezer. Als rekening wordt gehouden met de aanwezigheid van ouderlijke hulpbronnen in huis, zoals klassieke literatuur, een computer, en een plek om aan te leren en te studeren, versmalt de kloof. Dergelijke hulpbronnen vergroten de kans van kinderen met een migratieachtergrond om uit te groeien tot een vaardige lezer (Aalders et al., 2020). Voor migrantenleerlingen uit de eerste generatie geldt bovendien dat hoe jonger zij zijn als ze zich in hun nieuwe land settelen, hoe groter hun kansen om een vaardige lezer te worden. Met name migranten uit minder ontwikkelde landen profiteren van een vroege aankomst in het nieuwe thuisland (PISA in Focus, 2013).

Kind van Nederlands sprekende ouders is meer vaardige lezer

15-jarige leerlingen die thuis een andere taal spreken, scoren lager op leesvaardigheid dan leerlingen die thuis Nederlands spreken. Dit gaat zowel op voor kinderen die thuis een andere Europese taal spreken als voor kinderen die thuis een andere, niet-Europese taal spreken. Kinderen die thuis een andere Europese taal spreken zijn vaardiger in lezen dan kinderen die thuis een andere, niet-Europese taal spreken (Gubbels et al., 2019).

Niet etniciteit, maar sociale omgeving is oorzaak

Dat kinderen van in het buitenland geboren ouders zwakkere lezers zijn, komt niet zozeer door hun afkomst, als wel door hun lagere sociaal-economische status. Dat geldt voor migranten van de eerste en de tweede generatie. Nederland is het enige PISA-land waar de invloed van etniciteit verdwijnt als de welvaart en het opleidingsniveau worden meegenomen in de analyse (OECD, 2011; OECD, 2012).

De herkomst van de ouders wordt daarnaast overruled door de samenstelling van de school. De meeste kinderen met een migratieachtergrond zitten op scholen met veel kinderen van lager opgeleide moeders. Nederland behoort in dit opzicht zelfs tot de koplopers in PISA. Kinderen met een migratieachtergrond hebben, vanwege hun schoolkeuze, een minder grote kans om een vaardige lezer te worden (OECD, 2012).

Tot slot zijn er de verwachtingen van het onderwijspersoneel. Leerkrachten in het kleuteronderwijs schatten de talenten en mogelijkheden van kinderen met een migratieachtergrond lager in. Ze besteden bij deze kinderen daarom minder tijd aan geschreven taal. Kinderen met een migratieachtergrond hebben dus vanaf jonge leeftijd geringere kansen, wat zich vertaalt in zwakkere leesprestaties aan het eind van groep 3 (Stoep, 2008).

Schoolkeuze sterk bepalend voor leesvaardigheid

Nederland staat in de Europese top 4 van het verband tussen schoolkeuze en leesvaardigheid. 62% van de verschillen in leesprestaties van 15-jarigen laten zich verklaren door verschillen tussen middelbare scholen. De schoolkeuze bepaalt dus sterk of een kind uitgroeit tot een vaardige lezer en het kwaliteitsniveau tussen scholen loopt sterk uiteen. Nederland bevindt zich in het gezelschap van Duitsland, België, Hongarije en Slovenië. In de Scandinavische landen, met percentages rond de 10% voor verschillen tussen scholen, doet het er voor de leesprestaties weinig toe op welke school een leerling zit (OECD, 2016).

Op middelbare scholen met veel universitair opgeleide docenten, veel leerlingen uit een hoge sociale klasse en veel meisjes worden hogere leesscores geboekt. Jongens profiteren in het bijzonder van de aanwezigheid van meisjes. Beide seksen zijn vaardiger in lezen als de leerlingpopulatie voor ten minste 60% uit meisjes bestaat, maar bij jongens is het effect het grootst (Van Hek, Kraaykamp, & Pelzer, 2017).

Technisch lezen onafhankelijk van achtergrond

De prestaties op technisch lezen worden, anders dan op woordenschat, spelling en begrijpend lezen, nauwelijks beïnvloed door persoonskenmerken. Kinderen van hoger en lager opgeleide ouders, migrantkinderen en niet-migrantkinderen, kinderen die thuis Nederlands of een vreemde taal spreken: de verschillen tussen deze groepen zijn aan het eind van de basisschool gering. De technische leesvaardigheid kan eerder worden toegeschreven aan het leesonderwijs, en dan met name aan de kwaliteit van de instructie (Onderwijsinspectie, 2006).