Onderzoek naar lezen, leesbevordering en literatuureducatie

Invloed bibliotheek

Kinderen die regelmatig naar de bibliotheek gaan, hebben een positievere houding tegenover lezen. Bibliotheekmijders denken dat ze de vaardigheid om boeken te kiezen missen. Een bibliotheek op school stimuleert de leesprestaties en het leesplezier. 

Openbare bibliotheek

Er bestaat een verband tussen de leesattitude en het bibliotheekbezoek. Hoe meer plezier kinderen hebben in lezen, hoe vaker ze naar de bibliotheek gaan om een boek te lenen. Andersom houden scholieren die de bibliotheek mijden, vaak niet erg van lezen (Stalpers, 2006; CHOICE, 2010).

Naast de leesattitude zijn er nog drie factoren die het bibliotheekbezoek beïnvloeden. Het gaat om de attitude tegenover de bibliotheek, de sociale norm van ouders en vrienden en de mate waarin iemand zichzelf in staat acht om te gaan (kennis en vaardigheden). 50% van de verschillen in de bezoekfrequentie van volwassen leden laten zich verklaren door deze variabelen (Bos, 2009).

Voor middelbare scholieren ligt dit percentage op 42%. Met name de attitude en de sociale norm zijn bepalend. Jongeren die de bibliotheek positief waarderen en door hun ouders en vrienden worden gestimuleerd om erheen te gaan, brengen vaker een bezoek. Hun kennis en vaardigheden oefenen invloed uit via de attitude. Hoe meer ze erop vertrouwen dat ze boeken in de kast kunnen vinden en begrijpen hoe de catalogus werkt, hoe positiever hun houding, en hoe regelmatiger het bezoek (Stalpers, 2011).

Factoren die bibliotheekbezoek stimuleren

Een regelmatig bezoek aan de bibliotheek houdt ook positief verband met de leesprestaties. Kinderen die zelf lid zijn van de bibliotheek of die ouders hebben met een lidmaatschap, presteren op school beter in taal en lezen (Baeg, Choi, Lee & Lee, 2012).

Schoolbibliotheek

De aanwezigheid van een bibliotheek op school stuwt de leesprestaties van basis- en middelbare scholieren. Hoe ruimer het budget, hoe groter de winst in leesvaardigheid. Met Voldoende financiële armslag zorgt ervoor dat de bibliotheek een uitgebreid, gevarieerd en actueel boekenaanbod kan realiseren. Ook helpt het om bibliothecarissen op te leiden, zodat zij voldoende kennis hebben van de collectie en leerkrachten kunnen ondersteunen bij het organiseren van leesactiviteiten (zoals vrij lezen, voorlezen). Kinderen uit alle lagen van de bevolking profiteren voor hun leesvaardigheid van een schoolbibliotheek, ongeacht gezinsinkomen, opleidingsniveau of etniciteit (Lance, Rodney & Hamilton-Pennell, 2005).

In Nederland zijn een aantal van deze principes uitgewerkt in de aanpak van de Bibliotheek op school.

Naast de leesvaardigheid stimuleert een schoolbibliotheek ook het leesplezier. 5% van de verschillen in de leesmotivatie van basisscholieren laten zich verklaren door de kenmerken van hun school, met als belangrijkste kenmerk de aanwezigheid van een schoolbibliotheek (Nielen, 2014).