Onderzoek naar lezen, leesbevordering en literatuureducatie

Leestijd

-> Ruim acht op de tien Nederlanders lazen het afgelopen jaar in een boek. Het aantal mensen dat frequent leest, is de laatste jaren gekrompen, maar lijkt tijdens de coronacrisis op te veren.

-> Sinds de jaren 50 zijn Nederlanders steeds minder tijd gaan besteden aan lezen. Online leesmedia zijn de enige tekstsoort die leestijd winnen.

-> Nederlanders zijn de laatste jaren meer boeken gaan uitlezen. De dalende trend tot en met 2017 is hiermee gekeerd.

-> Nederlanders zijn internationaal gezien fervente boekenlezers die veel tijd besteden aan lezen.

-> Het spannende boek is het populairste genre, gevolgd door het literaire en informatieve boek.

-> Het lezen concentreert zich in de vroege ochtend, late middag en de avonduren. Thuis op de bank en in bed zijn de favoriete leeslocaties.

-> Een derde van de tijd wordt het lezen gecombineerd met een andere media-activiteit, met name luisteren, kijken en communiceren. 

Frequent lezen krimpt de laatste jaren, maar veert op tijdens coronacrisis

Een meerderheid van de Nederlanders maakt gebruik van leesmedia. 83% van de bevolking van 14 jaar of ouder heeft in de afgelopen twaalf maanden een boek geheel of gedeeltelijk gelezen (KvB Boekwerk & GfK, 2019, meting 47). Terwijl het aantal mensen dat zegt in het voorafgaande jaar een gedrukt boek te hebben gelezen tussen 2012 en 2016 is gedaald van 78% naar 74% van de bevolking, is dit voor het e-boek gegroeid van 16% naar 23% (Van den Broek & Gieles, 2018).

15% van de Nederlanders geeft aan helemaal nooit in een boek te lezen. Het aantal nooit-lezers van kranten (15%) en tijdschriften (17%) ligt ongeveer even hoog (KvB Boekwerk & GfK, 2019, meting 47). De cijfers zijn representatief voor de bevolking, op het aantal laaggeletterden na. Deze groep is waarschijnlijk onvoldoende leesvaardig om een schriftelijke vragenlijst in te vullen.

Drie op de tien mensen lezen vrijwel elke dag in een boek. Hiermee worden boeken op dagelijkse basis minder gelezen dan kranten (47%) en meer dan tijdschriften (13%). Nederlanders zijn de leesmedia de laatste jaren op dagelijkse basis minder gaan gebruiken. De daling bij kranten en tijdschriften is, met 19 en 9 procentpunten tussen 2013 en 2019, groter dan bij boeken (6 procentpunten) (KvB Boekwerk & GfK, 2019, meting 47). De groep lezers van boeken op dagelijkse en wekelijkse basis (‘frequent’) daalt ook op langere termijn: van 51% in 2009 naar 43% in 2018. Het aantal lezers van boeken op maandelijkse basis (‘incidenteel’) groeit in deze periode van 38% naar 48% (KvB Boekwerk, Stichting Lezen & GfK, 2018). Het leesgedrag van boeken lijkt op te veren tijdens de intelligente lockdown.

Leesgedrag, op dagelijkse basis, gedrukt en digitaal

In procenten van de Nederlandse bevolking

7% van de bevolking bezoekt weleens een literair evenement. Dit aantal is in 2016 stabiel ten opzichte van 2012 en 2014 (Van den Broek & Gieles, 2018).

Nederlander is internationaal gezien fervente boekenlezer

Nederlanders zijn in vergelijking met andere Europeanen fervente boekenlezers. 86% van de bevolking boven de 15 jaar leest in 2013 weleens in een boek. Dit is een lichte stijging ten opzichte van de 84% in 2007, maar fors hoger dan het Europese gemiddelde van 68% (72% in 2007). Op de Europese ranglijst staat Nederland tweede. Nederlanders behoren, net als de meeste andere Noord-Europeanen, tot de cultuuromnivoren. Ze kijken of luisteren (ook) vaker naar culturele programma’s, gaan vaker naar de bioscoop en bezoeken vaker een historisch monument of museum. Als het gaat om bibliotheekbezoek, zit Nederland vlak boven de middenmoot: 45% van de bevolking gaat er weleens heen (TNS Opinion & Social, 2013).

Europese leesgedrag top 10

In procenten van de bevolking

De leestijd daalt, behalve van online nieuws

Nederlanders zijn de afgelopen zestig jaar minder tijd gaan besteden aan het lezen. In 1955 trokken ze zich gemiddeld 2,4 uur per week terug met een boek. In 1975 ging het om 1,6 uur per week, een daling van 33%, en in 2005 om 1,3 uur per week, een daling van nog eens 18%. De daling voor dag- en nieuwsbladen en tijdschriften is omvangrijker. Deze bedraagt tussen 1975 en 2005 ongeveer 50% (Huysmans & De Haan, 2010).

In het tijdsbestedingsonderzoek ‘nieuwe stijl’ zet de dalende trend zich door. De totale leestijd loopt tussen 2006 en 2016 terug van 4,7 naar 3,4 uur per week. Deze daling van 28% is significant en dus ‘betekenisvol’. Dit komt doordat er, net als in de periode 1975-2005, minder Nederlanders zijn die lezen. Terwijl in 2006 90% van de bevolking las op een gemiddelde dag, ging het in 2016 om 72%. De mensen die lezen, ruimen hier ongeveer evenveel tijd voor in als voorheen (Wennekers, Huysmans & De Haan, 2018). In een tijdsbestedingsonderzoek specifiek naar media laat de leestijd een daling zien tussen 2013 en 2015, om tussen 2015 en 2018 te stabiliseren (Schaper, Wennekers & De Haan, 2019).

Uitgesplitst naar genre, is er tussen 2006 en 2016 vooral sprake van een krimp bij de tijdschriften. Boeken en dag- en nieuwsbladen laten een daling zien tussen 2006 en 2011, om tussen 2011 en 2016 te stabiliseren. Het lezen van leesmedia online tekent een stijging aan tussen 2006 en 2011 en stabiliseert vervolgens eveneens. De groei in het digitale lezen - zowel van online nieuws als van digitale boeken, kranten en tijdschriften - compenseert de krimp bij gedrukte media niet (Wennekers, Huysmans & De Haan, 2018).

Tijdsbesteding leesmedia

In uren per week door de Nederlandse bevolking

* Tijdsbestedingsonderzoek nieuwe stijl. De voornaamste verschillen:
- Lezen heeft betrekking op lezen van papier en van het scherm; voorheen alleen op papier.
- Respondenten vullen een dagboek in in hun eigen woorden; voorheen volgens vaste categorieën.
- Het dagboek wordt ingevuld per tijdsspanne van tien minuten; voorheen van vijftien minuten.

** Onder leesmedia overig vallen huis-aan-huisbladen, folders, post, teletekst.

*** Onder leesmedia online vallen berichten op nieuwssites en -apps. Deze kunnen naast tekst bewegend beeld en/of audio bevatten.

Nederlander besteedt internationaal gezien veel tijd aan lezen

Nederlanders besteden in vergelijking met andere Europeanen veel tijd aan lezen. Ze trekken dagelijks 36 minuten uit voor gedrukte media, waaronder boeken, kranten en tijdschriften vallen. Het Europees gemiddelde ligt op 28 minuten. Nederland staat op de derde plaats van de Europese ranglijst, achter Duitsland en voor België (Cloïn et al., 2011).

Leestijd top 10 Europa

In minuten per dag door de bevolking

Er worden meer boeken uitgelezen

Nederlanders lezen gemiddeld 7,2 boeken per jaar. Dit is een half boek minder dan in 2018, maar bijna anderhalf boek meer dan in 2017. Tussen 2012 en 2017 was er sprake van een voortdurend dalende trend. In 2017 lazen Nederlanders gemiddeld 5,9 boeken van begin tot eind. Dit betrof 0,2 boeken minder dan in 2016, bijna twee boeken minder dan in 2014 en bijna drie boeken minder dan in 2012 (KvB Boekwerk & GfK, 2019, meting 47).

De leesfrequentie van boeken over deze periode daalt licht. Het zou kunnen dat Nederlanders vaker in een boek beginnen zonder het slot te halen. Dit wordt evenwel niet bevestigd door de onderzoeksgegevens. De laatste keer dat Nederlanders een boek hebben uitgelezen, ligt namelijk dichterbij in de tijd. Terwijl dit in 2017 voor 38% en in 2018 voor 41% van de boekenlezers ongeveer een week geleden was, gaat het in 2019 om 46%. Andersom kromp de groep voor wie het drie maanden geleden of langer is dat ze een boek hebben uitgelezen van 34% in 2017 en 31% in 2018 naar 25% in 2019 (KvB Boekwerk & GfK, 2019, meting 47).

Jaarlijks aantal gelezen boeken, gedrukt en digitaal

In procenten van de Nederlandse bevolking

* Gemiddelde is berekend op basis van het klassenminimum: voor 1-5 boeken: 1; voor 6-20: 6; voor 21-45: 45; etcetera.

** Deze tabel wijkt af van die in de rapportage & tabellen door GfK, omdat ook de niet-lezers zijn meegenomen.

Genre top 3: spanning, literatuur en informatie

Het spannende boek is met stip het populairste boekgenre onder de Nederlandse bevolking. Een op de zeven boekenlezers leest wekelijks in een thriller of detective. Literaire romans en informatieve boeken volgen op enige afstand: ongeveer een op de tien boekenlezers leest deze genres wekelijks. Hierop volgen kinderboeken, romantische boeken, stripboeken en streekromans. Poëziebundels zijn het minst populair. Ten opzichte van twee jaar geleden winnen stripboeken terrein. De daling voor spannende fictie en romantische boeken tussen 2014 en 2016 zet zich niet door, evenmin als de stijging van literatuur en poëzie (KvB Boekwerk & GfK, 2018, meting 43, achterliggende data).

Gelezen boekgenres, op wekelijkse basis, gedrukt en digitaal

In procenten van de Nederlandse boekenlezers

Ochtend en avond populairste leesmomenten

Het bereik van boeken, kranten en tijdschriften (gedrukt en digitaal) ligt overdag constant op minstens 3% van de bevolking. Het hoogtepunt vindt plaats tussen 8.00 en 10.00, als 11% aan het lezen is. In de middag en avond ligt het percentage lezers vrij constant tussen de 6% en 8%. Het aantal mensen dat leest is in vergelijking met andere media bescheiden. In de avonduren - tussen 20.00 en 23.00 - zit ruim de helft van de bevolking te kijken. Tijdens kantooruren is tussen de 20% en 25% aan het luisteren. Digitale media hebben overdag een redelijk stabiel bereik, met gemiddeld tussen de 10% en 14% voor communiceren en 3% en 4% voor ‘internet overig’ (Waterloo, Wennekers & Wiegman, 2019).

Media-activiteiten over de dag

In procenten van de Nederlandse bevolking

De verschillende leesmedia kennen hun eigen piekmomenten. De krant wordt vooral in de vroege uren gelezen, wat ook geldt voor tekstberichten op websites en in apps. In de avonduren zijn boeken het meest in zwang. Het gebruik van de andere leesmedia is vrij gelijkmatig verdeeld over de dag en op alle momenten lager dan deze van kranten en boeken (Waterloo, Wennekers & Wiegman, 2019).

Leesactiviteiten over de dag

In procenten van de Nederlandse bevolking

De populairste plaats om boeken te lezen is thuis. De stoel of bank wordt door 72% van de Nederlanders genoemd, het bed door 52% en het bad door 10%. Buiten de deur wordt er vooral gelezen op het strand (28%) - mogelijk gekoppeld aan een vakantie - het openbaar vervoer (24%), de wachtkamer (17%) of een horecagelegenheid (4%) (KvB Boekwerk & GfK, 2018, meting 43).

Lezen wordt het vaakst gecombineerd met luisteren, kijken en communiceren

Nederlanders besteden 33% van de tijd die ze lezen (in boeken, kranten en tijdschriften, gedrukt en digitaal) media-multitaskend (Waterloo, Wennekers & Wiegman, 2019). Dit is evenveel als in 2015 (32%), maar minder dan in 2013 (41%) (Wennekers, De Haan & Huysmans, 2016; Sonck, Pennekamp & Kok, 2014). Media-multitasken vindt vaker plaats tijdens het lezen dan tijdens het kijken en luisteren, ongeveer even vaak als tijdens het gamen, en minder vaak dan tijdens het communiceren (Waterloo, Wennekers & Wiegman, 2019). Media-multitasken tijdens het lezen gebeurt vaker op digitale apparaten dan op papier. Het gaat om 45% van de schermtijd, tegenover 33% van de papieren tijd (Wennekers, Huysmans & De Haan, 2018).

Lezen wordt het vaakst gecombineerd met luisteren, gevolgd door kijken en communiceren (Wennekers, Huysmans & De Haan, 2018). Ditzelfde geldt voor het lezen van boeken. 57% van de Nederlanders luistert met enige regelmaat naar de radio tijdens het lezen van een boek, 55% sms’t of appt, 45% gebruikt sociale media, 42% kijkt naar de televisie, 39% schrijft en leest e-mails en 38% surft op het internet (KvB Boekwerk & GfK, 2019, meting 47).

Het is de vraag in hoeverre media-multitasken een correcte benaming is voor het combineren van media-activiteiten. Het lezen van een boek kan op hetzelfde moment gebeuren als het luisteren naar een radio- of televisieprogramma, maar om een e-mail te lezen of schrijven, zal het lezen zeer waarschijnlijk (tijdelijk) gestaakt worden. Deze activiteiten wisselen elkaar eerder af dan dat ze gelijktijdig plaatsvinden. Er is in dat geval sprake van ‘task-switchen’. Veel Nederlanders onderbreken het lezen van het boek voor dergelijke uitstapjes buiten de tekst. 24% raadpleegt tijdens het lezen wel eens andere boeken, 21% gebruikt andere media en 14% surft op het internet. Het taskswitchen gebeurt vaker tijdens het lezen van digitale boeken dan tijdens het lezen van gedrukte boeken (KvB Boekwerk & GfK, 2013, meting 25).