Onderzoek naar lezen, leesbevordering en literatuureducatie

Leesvaardigheid stimuleren

-> Een positieve leesattitude gaat hand in hand met een sterke leesvaardigheid. Dit geldt vooral voor meisjes, en heeft vooral betrekking op het lezen uit eigen beweging.

-> Een minimale tijdsbesteding aan lezen geeft al een positieve samenhang met de leesprestaties.

-> Andere factoren die gunstig samenhangen met de leesvaardigheid, zijn het lezen van verschillende tekstsoorten – en fictie in het bijzonder – en kennis van leesstrategieën.

-> Het reguleren van emoties en gedachten hangt positief samen met de leesprestaties.

-> Om te leren rekenen, zijn talige competenties nodig.

Leesplezier hangt positief samen met leesvaardigheid

Wie lezen leuk vindt, is over het algemeen ook leesvaardiger. Een meta-analyse van 32 studies toont aan dat er een positief verband bestaat tussen de leesattitude en de leesprestaties (Petscher, 2010).

De samenhang tussen leesplezier en leesvaardigheid is sterk op de middelbare school. Leesplezier houdt blijkens PISA positief verband met de drie processen binnen leesbegrip: informatie opzoeken, begrijpen, en evalueren en reflecteren (Dood, Gubbels & Segers, 2020). Een positieve houding tegenover het lezen verklaart in Nederland 17% van de verschillen in leesvaardigheid, tegen 18% internationaal (Gille et al., 2010).

Bij 10-jarigen is het verband tussen de leesattitude en de leesvaardigheid ook positief. Basisscholieren die lezen leuk vinden zijn, met 560 punten in PIRLS, zeer vaardige lezers, terwijl kinderen die lezen enigszins leuk vinden met 550 punten nagenoeg op het Nederlandse gemiddelde zitten. Leerlingen die lezen niet leuk vinden scoren daar met 527 punten ver onder (Expertisecentrum Nederlands, 2017). Binnenlands onderzoek onder basisscholieren vindt vergelijkbare verschillen (Cito, 2014).

Er is een verschil tussen de seksen in het effect van de leesattitude op de leesvaardigheid. 15-jarige meisjes die plezier hebben in lezen, profiteren daarvan sterker voor hun leesprestaties dan jongens. Bij hen is leesplezier dus belangrijker om goed te zijn in lezen (Nielen & Bus, 2016Gille et al., 2010).

Het verband tussen attitude en vaardigheid is er niet voor rekenen. Terwijl het voor de leesprestaties van basisscholieren helpt om lezen leuk te vinden, is dat bij de rekenprestaties niet het geval (Netten, 2014).

Het blijkt in het bijzonder de autonome (intrinsieke) leesmotivatie die positief samenhangt met de leesvaardigheid. Deze heeft betrekking op het lezen uit eigen beweging, bijvoorbeeld omdat het plezier geeft of de nieuwsgierigheid bevredigt. Het verband tussen de gecontroleerde (extrinsieke) leesmotivatie en de leesvaardigheid is negatief. Kinderen die vooral lezen omdat andere mensen dit graag van hen willen, bijvoorbeeld ouders of onderwijzers, presteren zwakker op lezen (De Naeghel, Van Keer & Vansteenkiste, 2019).

Leesgedrag hangt positief samen met leesvaardigheid

Wie vaak voor het plezier in de vrije tijd leest, is over het algemeen ook leesvaardiger. Uit PISA komt een sterk verband naar voren tussen het leesgedrag en de leesvaardigheid. Dit verband betreft zowel de algemene leesactiviteiten, zoals het lezen van fictie- en non-fictieboeken, stripboeken, kranten en tijdschriften, als online leesactiviteiten, zoals informatie zoeken, chatten en e-mails lezen en schrijven. Het positieve verband met de algemene leesactiviteiten is sterker dan met de online leesactiviteiten (Dood, Gubbels & Segers, 2020).

Hoeveel tijd jongeren besteden aan het lezen, doet er minder toe. Het verschil in prestatie tussen 15-jarigen die ongeveer een half uur per dag en één uur tot ruim twee uur lezen is gering. Een minimale vrijetijdsbesteding aan lezen hangt dus al positief samen met de leesvaardigheid (OECD, 2011).

Hetzelfde is het geval in groep 5 van de basisschool. Kinderen die dagelijks 10 minuten lezen, boeken al betere prestaties op begrijpend lezen dan niet-lezers. Ook het wekelijks uitlezen van één boek helpt de leesvaardigheid vooruit. Langer lezen dan 10 minuten of wekelijks meerdere boeken uitlezen leidt niet tot nog betere prestaties. Het maakt dus vooral verschil òf kinderen lezen in hun vrije tijd (Cito, 2014).

Leesvaardigheid naar leestijd groep 5

In gemiddelde scores

Het effect van lezen in de vrije tijd werkt door tot op latere leeftijd. Dat blijkt uit cohortonderzoek waarin de generatie die is geboren in 1970 wordt gevolgd. Kinderen die op 10-jarige leeftijd regelmatig een boek of krant lezen, presteren op 16-jarige leeftijd beter op woordenschat, spelling en rekenen. Het leesgedrag beïnvloedt de cognitieve prestaties sterker dan het opleidingsniveau van de ouders (Sullivan & Brown, 2013).

Diversiteit in tekstsoorten hangt samen met leesvaardigheid

Wie veel verschillende tekstsoorten leest, is over het algemeen leesvaardiger. Een brede waaier aan leesmateriaal – van verhaalboeken tot krant- en tijdschriftartikelen – verklaart volgens PISA 13% van de verschillen in leesprestaties (Gille et al., 2010). Nederlandse 15-jarigen scoren laag op de diversiteitschaal, wat betekent dat hun leesdieet relatief weinig variatie kent (Cito, 2012).

Fictie lezen is beste voorspeller leesvaardigheid

Het lezen van fictie hangt positiever samen met de leesvaardigheid dan het lezen van andere tekstsoorten, zoals non-fictie, kranten, tijdschriften en strips. Fictie lezen verklaart in vrijwel alle PISA-landen verschillen in leesvaardigheid, terwijl het beeld voor de andere tekstsoorten grillig is. Fictie lezen blijkt met name positief samen te hangen met de vaardigheid van leerlingen om lange, doorlopende teksten te kunnen begrijpen (Jerrim & Moss, 2019).

Het gebruik van online leesmedia hangt alleen positief samen met de leesvaardigheid, mits er geen sprake is van sociale interactie. E-mails en chats pakken niet gunstig uit, terwijl nieuwsberichten, encyclopedieën en het zoeken van informatie dit wel doen (OECD, 2015; Pfost, Dörfler & Artelt, 2013).

Diversiteit in leesstrategieën hangt samen met leesvaardigheid

Wie veel verschillende leesstrategieën beheerst, is over het algemeen leesvaardiger. De bekendheid van 15-jarigen met tactieken om informatie te begrijpen, te herinneren, samen te vatten en in verband te brengen met hun eigen kennis verklaart 20% van de verschillen in leesprestaties (Gille et al., 2010). Nederlandse 15-jarigen scoren laag op de strategieschaal. Dat betekent dat ze zich relatief weinig bewust zijn van effectieve leesstrategieën (PISA in Focus, 2013).

Zelfregulatie hangt samen met leesvaardigheid

De vaardigheid om emoties, gedachten en gedrag te reguleren hangt positief samen met de leesprestaties. Kinderen die op school vaardig zijn in plannen, zich kunnen concentreren en eigen initiatief nemen, scoren hoger op spelling en leesbegrip. Zelfcontrole en zelfmonitoring houden ook positief verband met leesbegrip, maar niet met spelling. Een mogelijke verklaring is dat het reguleren van emoties, gedachten en gedrag helpt om schoolse en tekstuele kennis en vaardigheden op te doen (Van Tetering, De Groot & Jolles, 2018).

Leesvaardigheid werkt door in andere vaardigheden

Talige competenties, zoals fonologisch bewustzijn en grammaticale kennis, zijn van belang om te leren rekenen. Leerlingen uit groep 1 tot en met 4 met een taalachterstand, lopen daarom vaak ook achter met rekenen (Kleemans, 2013).

Volwassen Nederlanders met een beperkte leesvaardigheid hebben vaak ook achterstanden in andere competenties. Zo presteert driekwart van de laaggeletterden tevens op het allerlaagste niveau voor rekenen en probleemoplossend vermogen (Buisman & Houtkoop, 2014).

Citeren?
Leesmonitor (2021). Leesvaardigheid stimuleren. www.leesmonitor.nu/nl/leesvaardigheid-stimuleren
Quote?
Reading Monitor (2021). Leesvaardigheid stimuleren. www.leesmonitor.nu/nl/leesvaardigheid-stimuleren