Onderzoek naar lezen, leesbevordering en literatuureducatie

Schoolbibliotheek

-> Vrijwel alle basisscholen en middelbare scholen in Nederland huisvesten een eigen bibliotheek.

-> Een groot deel investeert in leesbevordering, door samen te werken met de openbare bibliotheek en/of mee te doen met het programma de Bibliotheek op school.

-> Kinderen op scholen die meedoen met de Bibliotheek op school gaan lezen leuker vinden, vaker lezen en worden leesvaardiger.

Aanwezigheid schoolbibliotheek is regel

Op 89% van de basisscholen is een schoolbibliotheek ingericht (Cito, 2014). In 2007 ging het nog om 85% (Cito, 2007). Het aantal scholen met een eigen bibliotheek is internationaal gezien laag (Expertisecentrum Nederlands, 2017). Er zijn minder scholen met veel leerlingen uit sociaal zwakkere milieus die over een schoolbibliotheek beschikken (Monitor de Bibliotheek op school, 2013). Deze kinderen kunnen er in het bijzonder baat bij hebben: hun ouders besteden minder aandacht aan leesopvoeding.

De doorsnee collectie van een (basis)schoolbibliotheek bestaat uit ruim 1.500 boeken, ofwel negen boeken per leerling (Monitor de Bibliotheek op school, 2013). 78% van de basisscholen beschikt over een eigen boekencollectie, terwijl 37% (daarnaast) gebruik maakt van een wisselcollectie van de openbare bibliotheek (Cito, 2014). Op 63% van de basisscholen mogen de boeken en leesmaterialen niet mee naar huis worden genomen. 17% van de scholen biedt tevens toegang tot digitale boeken (Expertisecentrum Nederlands, 2017).

Op vrijwel alle middelbare scholen met havo en/of vwo zijn leesboeken beschikbaar. 78% van de docenten geeft aan dat de school een eigen mediatheek of schoolbibliotheek huisvest. 47% heeft (daarnaast) boeken beschikbaar in de lokalen voor de lessen Nederlands (DUO Onderwijsonderzoek, 2016). Op scholen met vmbo is in 61% van de gevallen een mediatheek aanwezig met een collectie leesboeken (DUO Onderwijsonderzoek, 2017).

Docenten op zowel het vmbo als op de havo en het vwo zijn te spreken over de boekencollectie. Een meerderheid is tevreden over de verscheidenheid in niveaus, genres en onderwerpen. Ook zijn de meeste docenten tevreden over de omvang en actualiteit van de collectie, de aantrekkelijkheid van de boeken voor de leerlingen en de afstemming van de collectie op de leeslijst. Er zijn meer docenten op havo en vwo die te spreken zijn over de kwaliteit van de boekencollectie dan op het vmbo (DUO Onderwijsonderzoek, 2016; DUO Onderwijsonderzoek, 2017).

Leesbevorderingsprogramma de Bibliotheek op school in opkomst

Steeds meer basisscholen huisvesten een schoolbibliotheek volgens het concept van de Bibliotheek op school. Scholen werken in dit programma, een onderdeel van Kunst van Lezen, samen met de openbare bibliotheek om middels het lezen van boeken het leesplezier en de leesvaardigheid te bevorderen.

Inmiddels werken 127 basisbibliotheken aan de uitrol van de Bibliotheek op school, een landelijke dekking van 86%. Op 2.813 basisscholen wordt gewerkt volgens de aanpak van de Bibliotheek op school. Dit is 42% van de basisscholen in Nederland. In het vmbo gaat het om 95 middelbare scholen, goed voor 20% van het totaal van 480. Er worden in totaal ongeveer 620.000 basisscholieren en 80.000 vmbo-scholieren bereikt.

De Bibliotheek op school richt zich op het aanbieden van een rijke, gevarieerde en actuele boekencollectie op school. Idealiter staan de boeken frontaal opgesteld in verrijdbare kasten, om ze aantrekkelijker te maken. Tevens is de bibliotheek idealiter tijdens en na schooltijd open, zijn leerlingen automatisch lid en kunnen ze de boeken mee naar huis nemen. Scholen met de Bibliotheek op school besteden idealiter dagelijks ten minste 15 minuten aan leesbevorderingsactiviteiten, zoals vrij lezenvoorlezen en praten over boeken.

Basisscholen noemen het vergroten van het leesplezier en de taal- en leesprestaties de belangrijkste redenen om mee te doen met de Bibliotheek op school (DUO Omnibusonderzoek, 2014). De collecties van deelnemende scholen blijken gemiddeld twee boeken per leerling méér te tellen dan die van niet-deelnemende scholen. Bovendien wordt jaarlijks 10% van de collectie ververst (Nielen & Bus, 2016). Op 65% van de scholen mogen leerlingen de boeken niet mee naar huis nemen. Dit percentage is in lijn met het landelijk beeld (Desan & Kunst van Lezen, 2018).

Veel scholen die (nog) geen deelname overwegen, noemen de bestaande samenwerking met de openbare bibliotheek voldoende (DUO Omnibusonderzoek, 2014). Ook spelen budgettaire overwegingen een rol. De gemeente kiest er dan bijvoorbeeld voor om de wijkvestiging open te houden; er is geen geld om daarnaast de Bibliotheek op school uit te voeren (Kwink Groep, 2015).

de Bibliotheek op school stimuleert het lezen

De aanwezigheid van de Bibliotheek op school heeft een positief effect op het lezen. Kinderen op deze basisscholen boeken meer vooruitgang in leesvaardigheid dan kinderen op niet-deelnemende basisscholen. Ook hebben ze meer kennis van boeken, wat betekent dat ze waarschijnlijk vaker lezen in hun vrije tijd. De meisjes op deze scholen hebben bovendien meer plezier in lezen. Het positieve effect van de Bibliotheek op school op de leesvaardigheid loopt bij hen via de leesfrequentie en het leesplezier. Zij worden dus leesvaardiger dóórdat ze vaker gaan lezen en lezen leuker gaan vinden (Nielen & Bus, 2016).

Effect de Bibliotheek op school, naar sekse

In effectgroottes (0-0,2=nihil;0,2-0,5=matig; 0,5-0,8=middelgroot;>0,8=groot)

Dat jongens minder winst boeken, komt mogelijk doordat de collectie onvoldoende op hun leesvoorkeuren is afgestemd. Als zij meer ‘typische’ jongensboeken kunnen krijgen, gaan ze lezen mogelijk wel leuker vinden (Nielen & Bus, 2016). In potentie kan er juist bij jongens winst geboekt worden: zij houden over het algemeen minder van lezen (Nielen & Bus, 2013).

Ook kinderen met een niet-westerse achtergrond lijken te profiteren van de Bibliotheek op school. Zij gaan lezen belangrijker vinden en boeken een grotere vooruitgang op hun woordenschat dan kinderen op een vergelijkbare school zonder het programma. Er zijn evenwel geen verschillen gevonden in leesplezier, leesfrequentie en leesbegrip (Kleijnen, 2016).

Leerkrachten op scholen met de Bibliotheek op school gaan vaker met hun leerlingen naar de schoolbibliotheek. Ook ruimen ze meer tijd in voor boekpresentaties, boekenkringen en deelname aan leesbevorderingscampagnes (Huysmans, 2013).

Bibliotheken en scholen werken samen om lezen te bevorderen

De Bibliotheek op school is niet de enige manier waarop scholen en bibliotheken de handen ineen slaan. 81% van de basisscholen werkt samen met de openbare bibliotheek op het gebied van leesbevordering, ongeveer evenveel als in de jaren hiervoor (Koninklijke Bibliotheek, 2018). Onder middelbare scholen gaat het om 34% (Koninklijke Bibliotheek, 2018).

De samenwerking met basisscholen kan verschillende diensten en activiteiten omvatten. Ongeveer negen op de tien bibliotheken helpt scholen om activiteiten in de groep of de schoolbibliotheek te organiseren, geeft workshops en trainingen aan leerkrachten en/of organiseert informatieavonden en workshops voor ouders. Driekwart geeft advies over het gebruik van boeken bij zaakvakken, terwijl vrijwel alle bibliotheken leesbevorderingsactiviteiten (Nationale Voorleeswedstrijd, Kinderboekenweek, Nationale Voorleesdagen) aanbieden aan het onderwijs (Koninklijke Bibliotheek, 2018).

38% van de basisscholen maakt gebruik van het advies van de bibliotheek bij het opstellen van een leesplan. Dit is meer dan de 35% in 2016 (Koninklijke Bibliotheek, 2018). 41% van de scholen heeft een of meer leerkrachten laten opleiden tot leescoördinator, via de cursus Open Boek of een andere opleiding. Een kwart maakt gebruik van de diensten van een leesconsulent van de bibliotheek (Koninklijke Bibliotheek, 2016). 78% van de basisscholen organiseert klassenbezoeken aan de wijkvestiging, terwijl 7% weleens naar de lokale boekhandel gaat (DUO Omnibusonderzoek, 2014).

De samenwerking met middelbare scholen bestaat met name uit het aanbieden en uitvoeren van leesbevorderingsactiviteiten, zoals Read2Me!, de Jonge Jury en de Literatour. Dit gebeurt op 49% van de scholen waarmee wordt samengewerkt aan leesbevordering. Daarnaast ontvangen de scholen advies over het gebruik van boeken bij vakken (29%), workshops of trainingen aan docenten (25%) en het opstellen van het leesplan (14%) (Koninklijke Bibliotheek, 2018).