Onderzoek naar lezen, leesbevordering en literatuureducatie

Vrij lezen

-> Wie vaak leest, wordt leesvaardiger en gaat daardoor weer vaker lezen. Deze positieve spiraal geldt voor het lezen in de eigen tijd, maar ook voor ‘vrij lezen’-programma’s op school en ‘zomerlezen’-programma’s tijdens de vakanties.

-> De onderwijsprestaties profiteren van een grotere leesvaardigheid. De woordenschat groeit dankzij meer gelezen woorden, en daarnaast omdat geschreven teksten veel bijzondere woorden bevatten.

Lezen in vrije tijd stimuleert leesvaardigheid - en vice versa

Er bestaat een positieve spiraal tussen het leesgedrag en de leesvaardigheid. Mensen die vaak fictieboeken lezen, zien hun leesvaardigheid stijgen. Als gevolg daarvan worden ze zelfverzekerder over hun leescompetentie, waardoor ze weer vaker gaan lezen in hun vrije tijd. Zo nemen hun tekstbegrip en woordenschat weer toe, waarna het leesgedrag weer groeit. Het leesgedrag en de leesvaardigheid versterken elkaar zodoende over en weer (Mol, 2010).

Positieve spiraal

Een meta-analyse van 99 internationale studies levert bewijs voor de positieve spiraal. Het effect van lezen in de vrije tijd neemt met elk leer- en levensjaar toe. Zo verklaart boeken lezen 12% van de woordenschat van peuters en kleuters, 13% van basisscholieren in de middenbouw, 19% van basisscholieren in de bovenbouw en middelbare scholieren in de onderbouw, 30% van middelbare scholieren in de hogere klassen en 34% van studenten op hogeschool en universiteit. Ook de percentages voor leesbegrip lopen op, zij het in minder sterke mate. De percentages voor technische vaardigheden (spelling, technisch lezen), basisleesvaardigheid en intelligentie blijven met het ouder worden ongeveer gelijk. De positieve spiraal geldt dus vooral voor de woordenschat en het tekstbegrip (Mol, 2010).

Verklaarde variantie vrij lezen en leesvaardigheid, voor peuters en kleuters

In procenten

Verklaarde variantie vrij lezen en leesvaardigheid, voor basis- en middelbare scholieren

In procenten

Verklaarde variantie vrij lezen en leesvaardigheid, voor studenten hoger onderwijs

In procenten

Bij zwakke en/of aarzelende lezers kan de spiraal ook negatief uitpakken. Mensen die weinig lezen, hebben minder kans om hun leesvaardigheid te ontwikkelen. Daardoor lopen ze het risico op leesproblemen en zullen ze nóg minder gaan lezen. Mol (2010) waarschuwt voor een Matteüs-effect: de kloof tussen fervente en aarzelende lezers en sterke en zwakke lezers wordt gedurende het leven steeds breder. Tegelijkertijd kunnen juist zwakke lezers profiteren van lezen in de vrije tijd. Zij nemen hiermee een voorsprong op zwakke lezers die geen boeken lezen. Bovendien gaan, danzij het lezen in de vrije tijd, hun basisleesvaardigheden (kennis van het alfabet en fonologisch bewustzijn) sterker vooruit dan die van vaardige lezers (Mol, 2010).

Lezen in de vrije tijd hangt niet alleen positief samen met de leesvaardigheid, maar ook met betere schoolprestaties. Groep 8-leerlingen die regelmatig een boek lezen, behalen hogere scores op het Cito-toetsonderdeel taal. Hiernaast boeken ze ook betere Cito-resultaten op wiskunde, studievaardigheden en wereldoriëntatie. Het positieve effect van lezen in de vrije tijd is het grootst bij boeken met een hoog niveau (gemeten als de leeftijdsindicatie op boeken). Het gebruik van andere media, zoals internetten, televisie kijken en gamen, vertoont juist een negatief verband met de Cito-scores (Kortlever & Lemmens, 2012).

De positieve spiraal illustreert dat het leesgedrag en de leesvaardigheid elkaar over en weer versterken. Hierbinnen rijst de vraag welk effect sterker is: het effect van het leesgedrag op de leesvaardigheid, of van de leesvaardigheid op het leesgedrag? Het blijkt dat de leesvaardigheid vooral het leesgedrag beïnvloedt bij beginnende lezers in groep 3, 4 en 5, en dat vervolgens, tot ten minste 15-jarige leeftijd, het leesgedrag tevens de leesvaardigheid beïnvloedt. Dit suggereert dat het leesgedrag de leesvaardigheid begint te stimuleren op het moment dat kinderen een basisniveau van leesvaardigheid beheersen (Van Bergen, Vasalampi & Torppa, 2020).

Vrij lezen op school stimuleert de leesvaardigheid

De positieve spiraal tussen het leesgedrag en de leesvaardigheid geldt niet alleen voor de vrije tijd. Kinderen die op school ‘vrij lezen’ – uit een boek naar keuze, en zonder opdrachten of boekverslagen – scoren in 51 van de 54 studies in een meta-analyse even goed of zelfs beter op tekstbegrip dan kinderen die dit op school niet doen. Het effect wordt sterker naarmate vrij lezen gedurende een langere periode gebeurt: programma’s van een jaar of langer zorgen zonder uitzondering voor hogere scores op tekstbegrip. Vrij lezen bevordert ook andere aspecten van de leesvaardigheid, zoals de woordenschat, grammatica en de schrijfvaardigheid (Krashen, 2004).

Effect vrij lezen op leesvaardigheid

In aantal onderzoeken

Kinderen krijgen dankzij vrij lezen ook meer plezier in lezen (Chua, 2008). Tevens gaan basisscholieren vaker lezen, wat in het bijzonder opgaat voor fervente lezers. Basisscholieren die hulp krijgen van een leesconsulent bij het kiezen van een boek voor het vrij lezen, gaan sterker vooruit op leesmotivatie dan kinderen zonder deze begeleiding. Dit gaat vooral op voor kinderen die reeds gemotiveerd zijn om te lezen (Van der Sande et al., 2019).

Vrij lezen tijdens de vakantie

Het vrij lezen op school vindt niet plaats tijdens de zomervakantie. Dit lijkt vooral nadelig voor kinderen uit lagere sociaal-economische milieus. Zij worden thuis doorgaans minder gestimuleerd om educatieve activiteiten te ondernemen en hebben ook minder toegang tot boeken. Hierdoor ontwikkelen ze gedurende de vakantie hun leesvaardigheid minder sterk, en groeit de leeskloof tussen hen en hun klasgenootjes (CPB, 2016; Kim & Quinn, 2013; Cooper et al., 1996).

Het stimuleren van zomerlezen kan achterstanden helpen voorkomen. Kinderen (in Amerika) die voor aanvang van de zomervakantie een pakketje boeken uitkiezen, lezen meer gedurende de vakantie. Dit heeft een positief effect op hun leesvaardigheidsscores na de zomer (Kim, 2004; Kim, 2006). Uit een meta-analyse van 41 studies komt een effect naar voren op de leesvaardigheid, dat uitgedrukt in cohens d (<20) 'verwaarloosbaar' is (Kim & Quinn, 2013).

Zomerlezen-programma’s zijn met name effectief voor minder vaardige lezers, kinderen die thuis weinig boeken hebben, kinderen uit armere gezinnen en meisjes (Kim, 2006; Allington et al., 2010; Kim & Quinn, 2013). Zowel basis- als middelbare scholieren hebben er profijt van (CPB, 2016).

Zomerlezen-programma’s gaan idealiter gepaard met leesondersteuning van de leerkracht (voorafgaand aan de vakantie) en van de ouders (gedurende de vakantie) (Kim & Quinn, 2013; Kim et al., 2017). Ouders die wekelijks sms-berichten ontvangen over zomerlezen, blijken hun kinderen meer te stimuleren hiertoe over te gaan (Kraft & Monti-Nussbaum, 2017). Als het lezen plaatsvindt op een zomerschool is de winst voor de leesvaardigheid groter (Borman & Dowling, 2006).

Waarom groeit de woordenschat?

Wie meer tijd besteedt aan het ‘vrij’ lezen thuis en op school, zal meer woorden lezen. Een uur lezen per dag betekent het innemen van 4 miljoen woorden per jaar. Dat is ruim 40 keer zoveel als een minuut lezen per dag. Het lezen van een grotere hoeveelheid woorden vergroot aanmerkelijk de kans om de woordenschat uit te breiden (Cunningham & Stanovich, 2001).

Verband tussen leesduur- en volume

In minuten (horizontale as) en gelezen woorden (verticale as)

Er bestaat nog een reden dat de woordenschat profiteert van ‘vrij’ lezen. Geschreven materialen bevatten een grote variëteit aan zogeheten ‘laagfrequente’ woorden. Dat zijn woorden die nauwelijks voorkomen op televisie en in alledaagse gesprekken, maar wel veelvuldig in geschreven teksten. Zelfs een jeugdboek bevat al meer laagfrequente woorden dan een willekeurig televisieprogramma of dagelijks gesprek (ook tussen volwassenen). En zulke woorden komen in nóg grotere getale voor in strips, kranten, tijdschriften en boeken (fictie én non-fictie) voor volwassenen (Cunningham & Stanovich, 2001).

Verband tussen tekstgenre en aantal bijzonder woorden per 1000 woorden

In aantal woorden

 

Citeren?
Leesmonitor (2021). Vrij lezen. www.leesmonitor.nu/nl/vrij-lezen
Quote?
Reading Monitor (2021). Vrij lezen. www.leesmonitor.nu/nl/vrij-lezen